İşyeri Kazası ve Tazminat Davası

İşyeri Kazası ve Tazminat Davası

İşçinin, işyerinde çalışması esnasında meydana gelen bir olay nedeni ile ölmesi ya da sakatlanması durumuna iş kazası denir. İşyerinin sahibi, sakatlanan işçiye ya da ölmesi durumunda işçinin ailesine tazminat ödemekle yükümlüdür. İş kazasından sorumlu olan kişiler arasında olayın mahiyetine bakarak gereken önlemi almayan işverenler, önlem alınması konusunda ihmalkâr davranan vekiller, mühendisler ya da vardiya amirleri yer alabilir. Bununla beraber, işveren gibi sigorta şirketi de maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlüdür. Buna göre, sigorta şirketi de diğer sorumlular ile beraber dava edilebilmektedir.

 İşyerinde Kaza Olması Durumunda Yapılması Gerekenler

İşyerinde herhangi bir kaza meydana geldiği zaman hem işverene hem de işçiye bazı sorumluluklar yüklenir. Bu sorumluluklar yerine getirilmediği zaman dava süreci buna göre değişebilmektedir. İş kazası durumunda yapılması gereken işlemler şunlardır:

– İş kazası yaşandığı anda sağlık müdahalesi mutlaka yapılmalıdır.

– İşyerinde kaza ile ilgili rapor düzenlenmeli ve düzenlenen bu tutanakta iki tane şahidin adı ve imzası olmalıdır.

– İş kazası durumu bağlı olunan jandarma ya da emniyete bildirilmelidir.

– İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumuna da bildirilmelidir.

 Tazminat Davası Öncesi

Herhangi bir işyerinde kaza meydana geldiği zaman işveren ilk olarak olayı kolluk kuvvetlerine bildirmelidir. Bu sayede kaza ile ilgili soruşturma bir anlamda başlatılmış olur. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emri ile olayın içeriği araştırılır ve olayda cezai açıdan sorumluluk olup olmadığı incelenir. Soruşturma esnasında olay yerinde keşif yapılır ve ölüm olmuş ise otopsi gerçekleştirilir. Uzman bilirkişi tarafından kazanın sorumluları ile ilgili rapor alınır. Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu da olayı inceler ve kusurluları belirler.

İşçiler ruhen ya da bedenen sakatlanmış ise kendileri tazminat davası açabilir. Kaza nedeni ile ölüm gerçekleşir ise tazminat davasını ölen işçinin yakınları açma hakkına sahiptir. Olayın incelenmesinin ardından kusurlu olan taraf tazminat bedelini öder.

 Maddi Tazminat

Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haksız fiil türüne iş kazası denir. İş kazasını meydana gelmesinden sorumlu olan kişiler, Türk Borçlar Kanunu kapsamında hem maddi hem de manevi tazminat ödemekle yükümlü kılınmıştır. Bu anlamda bedensel zarar kapsamına giren maddi tazminat özellikleri şunlardır:

– Kazanç kaybı

– Tedavi giderleri

– Ekonomik geleceğin sarsılması nedeni ile meydana gelen kayıp

– Çalışma gücünün azalması ile doğan kayıp

İş kazası geçiren işçilere yapılan cerrahi işlemler, fizik tedaviler, ilaç tedavileri, rehabilitasyon giderleri ve bütün hastane masrafları tedavi masrafı kapsamında sayılmaktadır. Tedavi sürecinde ise çalışamadığı için oluşan gelir kaybı da maddi tazminat kapsamında değerlendirilmektedir.

 Manevi Tazminat

İşçilerin iş kazası nedeni ile hastalık ya da sakatlık yaşaması durumunda uğrayacağı psikolojik sarsıntı ve sarsıntının getireceği psikolojik sorunlar, manevi tazminat davasının kapsamında değerlendirilir.

Ağır bedensel sakatlık geçiren işçilerin yakınları da bu durum nedeni ile manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Çalışanlar bu durum nedeni ile işe dönemeyecek duruma geldiği zaman maddi olarak zarar uğrayacağı için bu karar alınmıştır.

 Ölüm Halinde Tazminat

İş kazası neticesinde destekten yoksun kalma kavramı gündeme geliyor. İşçilerin ölmesi durumunda destekten yoksun kalan kişiler, iş kazasının sorumlularına karşı hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilmektedir. Ölüm meydana gelmesi durumunda karşılanacak zararlar şunlardır:

Cenaze nedeni ile meydana gelen giderler

Ölüm tedaviden sonra gerçekleşir ise tedavi masrafları

Ölen işçinin desteğinden mahrum kalan kişilerin uğradığı zararlar

 İş Kazası Tazminat Davası Süreci

İş kazası nedeni ile açılan tazminat davaları ile İş Mahkemeleri görevlendirilmiştir. Yetkili olan mahkeme ise işin gerçekleşmiş olduğu yer ya da davalıların yerleşim yerinde bulunan mahkemedir. İş kazası sonrasında tazminat talebi ile ilgili olan davalarda zaman aşımı süresi, tazminat ödemekle yükümlü olan kişinin kararı öğrenmesinden itibaren iki yıldır. İş kazasının meydana geldiği tarihten sonra ise 10 yıldır.

Mahkeme, öncelikle SGK bünyesinde olan özlük dosyalarını ve diğer tüm belgeleri talep ederek inceler. Savcılık tarafından gerçekleştirilmiş olan soruşturma belgeleri de talep edilir. Tanık olarak bildirilen kişiler dinlenir ve gerek olur ise olay yerinde keşif yapılır. İş kazasında kusuru bulunduğuna inanılan davalıların gerçekten kusurlu olup olmadığı incelenir. Eğer kusurlu ise kusur yüzdesi belirlenir. Daha sonra tazminat hesabı yapılması için dosya ile ilgili bilirkişilerden rapor istenir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>