İş Kazası Tazminat Davasının Kapsamı Nedir?

İş Kazası Tazminat Davasının Kapsamı

İş kazası ya da mesleki hastalık nedeni ile hem ruhen hem de bedenen zarar gören işçiler, işveren aleyhine tazminat davası açabilme hakkına sahiptir. İşverenler, işyerlerinde çalışan kişilerin korunması ile görevlidir.

İşçilerin korunmasına aykırı hareket eden işyerlerinde iş kazası görülebilmektedir. İş kazasına ya da meslek hastalığına maruz kalan işçiler, Borçlar Kanun’undaki 46.maddeye göre yalnızca zarara uğradığı olay ile ilgili değil, ileriki zamanlarda ekonomik olarak karşılanacak olan mağduriyetlerini de talep etme haklarına sahiptir.

 İş Kazası Tazminat Davaları

İşyerinde çalışan işçinin yaralanması ya da ölümü nedeni ile hem kendisine hem de yakınlarına karşı işveren tarafından tazminat ödenmesi talebi ile açılan davalara, iş kazası tazminat davaları denilmektedir. İşçinin iş kazası ya da meslek hastalığına uğraması durumunda, Sigorta Müfettişleri aracılığı ile vakalar soruşturulmaktadır. Bu iş ile görevlendirilen Sigorta Müfettişleri, hem işyerini hem de olay mahallini inceler. İlgili kişilerin ifadeleri alınarak işyerindeki kayıtlı belgeler incelenir.

Müfettişler tarafından yapılan incelemeler sonrasında tutanak düzenlenir ve diğer belgelere göre gerekli raporlar hazırlanır. Hazırlanan raporda işçinin sigortalılık süresi, en son almış olduğu ücretler, işyerinde çalışmış olduğu gün sayısı, olay üzerinde işçinin – işverenin – üçüncü kişilerin kasıt ya da kusurları olup olmadığı, olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği gibi bilgiler yer alır.

 İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

5510 sayılı kanundaki 13.maddeye göre iş kazası sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda, işveren işçiye maddi ve manevi tazminat ödemek ile yükümlüdür. Peki, iş kazası sayılan haller nelerdir?

İşverene ait olan işyerinde çalışıldığı ya da bulunulduğu sırada meydana gelen bütün bedensel ve ruhsal zararlar iş kazası kapsamındadır. Bu durumda, işçinin nasıl yaralandığı ya da öldüğünün pek önemi yoktur.

İşçilerin başına gelen olay o işyerinde meydana gelmiş ise iş kazası olarak kabul edilir ve işçinin açacağı tazminat davasına konu edilir. İşçi, işyerinde olması gereken zamanlarda başka bir iş için dışarıya gönderildiği zaman başına kaza geldiğinde de bu durum iş kazası olarak kabul edilerek tazminata konu edilir.

Emzirme izni süresinde olan annenin bu sırada başına bir kaza geldiğinde, bu durum iş kazası olarak kabul edilir. İşveren tarafından sağlanan araç ile bir yere giderken ya da bir yerden gelirken meydana gelen kazalar da iş kazası olarak kabul edilir.

 İş Kazası Olması Durumunda Neler Yapılmalıdır?

İş kazası meydana geldiği zaman hem işçiye hem de işverene bazı yükümlülükler doğmaktadır. Bu yükümlülükler yerine getirilmesi, her iki tarafın da kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle iş kazası durumlarında yapılması gereken işlemler şunlardır:

İş kazası yaşandığı anda sağlık müdahalesinin yapılması gerekir.

Anında işyeri kaza raporunun düzenlenmesi ve bu tutanağa iki tane şahidin adının yazdırılarak imzasının atılması gerekir.

Kaza olduğu anda, bağlı bulunulan kolluk birimlerine mutlaka haber verilmelidir.

Kolluk birimleri dışında Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerine de bilgi verilmelidir.

Herhangi bir işyerinde iş kazası yaşanması durumunda, yukarıdaki adımların her birinin yapılması gerekir. Eğer bu adımlar yapılmaz ise şahıslar için tahkikat başlatılır. Kanunda belirlenen süre içinde bu işlemler yapılmadığında da işçi ya da işveren kusurlu sayılır.

 Tazminat Davası Açmak İçin Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

İşyerinde yaşanan iş kazası nedeni ile tazminat davası açma süresi yani zamanaşımı süresi, iş kazasının olduğu günden itibaren 10 yıldır. İşyerinde meydana gelen kazada, yaralanma ya da ölüm sonucu ile ilgili zamanaşımı açısından herhangi bir fark yoktur.

 İş Kazalarında Hangi Davalar Açılır?

İş kazasının meydana geldiği anda işçilerin yaralanması ya da ölmesi durumunda ilgili kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Başsavcısına gerekli bilgiler verilir. Gerekli kovuşturmayı yapan görevli kişiler, ilgililer hakkında ceza davası açmaktadır.

İlgili kişiler dışında işçi ya da mirasçıları da hukuk davası açarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirler. İş kazası durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da rücu davası söz konusu olmaktadır. Kusurun işverene, işçiye ya da üçüncü bir kişiye ait olması durumunda Kurum, ödemiş olduğu bedeller için rücu davası açabilmektedir. İşyeri kazası ile ilgili açılacak olan davalar şunlardır:

1) Ceza davası

2) Maddi – Manevi tazminat davası

3) Rücu davası

 İş Kazasının Tespit Edilmesi İçin Dava

İşveren tarafından işyerinde meydana gelen davalar mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir. İşveren ya da işçi bildirimleri yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından müfettişler aracılığı ile gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Meydana gelen olayın iş kazası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, olayın meydana gelme şekli, tarafların kusur durumları gibi bilgilerin her biri bu inceleme ile tespit edilmektedir.

İnceleme raporunda olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi durumunda, hak sahipleri iş mahkemelerine doğrudan maddi ya da manevi veya her ikisini de aynı anda açabilirler. Olay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş kazası olarak değerlendirilmemiş ise işçi tarafından hem SGK hem de işverene dava açılabilir. Bu duruma da iş kazasının tespiti davası denir.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>