Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku Ve Kapsamı

Hukuk’un ticaret ile ilgili bütün mevzuatını kapsayan bir alt dalı olan bu hukuk dalı, bireyler arasında gelişen ticari ilişkileri düzenlemektedir. İnsanların ekonomik sektörde gerçekleştirdikleri faaliyetlerin büyük bir kısmı, ticari faaliyetler kapsamında değerlendirilir. Gerçek kişiler, sermaye ve gelir kaynaklarının büyük bir bölümünü ticari faaliyetler sonucunda elde etmektedir. Ayrıca ticari şirketlerin ekonomik sistemdeki önemi, ticari faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan hukukun da önemini arttırmaktadır. Şirketlerin kuruluşundan başlayarak ihtiyaç duydukları her alanda şirketler hukuku devreye girmektedir. 

 Şirketler Hukuku Nedir?

           Ticari faaliyetlerde bulunma fırsatı olan ve ayrı tüzel kişilikleri bulunan ticari ortaklıkların kuruluşu, türleri, sermaye yapıları, ortakları, kurulmasından sonra idare edilerek işletilmeleri, başarılı bir şekilde temsil edilmeleri, sona ermeleri ve son olarak tasfiye edilmeleri gibi bütün konuları inceleyen şirketler hukuku, ticaret hukukunun bir dalıdır.

            Günümüz yaşamında en temel unsurlardan biri de ekonomik faaliyetlerdir. Bu ekonomik faaliyetler arasında en çok önem verilen konulardan biri şirketler hukukudur. İlk çağlardan bu yana yaşamlarını sürdürmek isteyen insanlar, ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.

            Şirket sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin tescil edilmesi, birleşmesi, ortakları, bölünmesi ve alacaklar gibi konularda düzenlemeler sağlayan şirketler hukuku, herhangi bir şirketin kurulması ve devamı için uyulması gereken kurallar bütününü içerir.

            İki veya daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve emek ile mallarını ortak bir amaç doğrultusunda kullanarak sözleşme imzalamaları durumunda şirket ortaya çıkar. Şirketlerin farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler arasında Adi şirketler haricindeki şirketlerin kurulabilmesi için yazılı şirket sözleşmeleri yapılmalıdır. Ayrıca imzalar noter tasdikli olmalı ve tescil ile ilan işlemleri yapılmalıdır.

 Şahıs Şirketleri

            Şahıs şirketleri denildiği zaman genelde tek bir kişi tarafından kurulan şirket akıllara gelmektedir. Ancak birden fazla kişi de bir araya gelerek şahıs şirketlerini kurabilirler. Tüzel kişiliğe sahip olan şahıs şirketlerinin ortaklarının sorumlulukları sınırsızdır. Kişiler ortak bir amaç için bir araya gelir ancak sorumluluklar kişisel olarak ayrılır.

            Şahıs şirketlerinde ortak sayısı genelde azdır ve devri zordur. Ortakların tamamı onay vermeden, ortaklık payları bir başkasına satılamaz ya da devredilemez. Ortakların her biri gerçek kişilerdir ve şirket borçları karşısında sınırsız sorumludurlar. Şahıs şirketi kurmanın avantajları şunlardır:

 -Muhasebe ücreti düşük olur.

 -Kurulumu son derece hızlıdır.

 -Kademeli vergi sistemine tabidir.

 -Defter tasdik ücretleri düşüktür.

 Kolektif Şirket

Ticaret unvanı altında, ticari bir şirketi işletmek amacı ile en az 2 kişi arasında kurulan şirket türüdür. Kolektif şirket topluluğunda, şirketin borçlarından ortaklar değil, şirket sorumludur. Ancak şirketin mal varlığı borcu ödemeye yetmiyor ise ortaklar bu durumda müteselsilen ve sınırsız sorumlu olurlar.

 Adi Komandit Şirket

Gerçek şahıslar ya da gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan Adi Komandit Şirket, en az iki kişi ile kurulmaktadır. Ayrıca Adi Komandit Şirketin iki tip ortağı vardır. Gerçek kişilerden oluşan ve şirketin borçlarına karşı sınırsız sorumlu olan komandite ortak ile hem gerçek hem de tüzel kişilerden oluşan ve koymayı taahhüt ettiği sermaye kadar sorumlu olan komanditer ortaklardır.

 Limited Şirket

2012 yılında yapılan değişiklik ile en az 1 ve en fazla 50 kişiden kurulan Limited Şirket, tüzel ya da gerçek kişilerden oluşabilir. Şirketin sermayesinin en az 10.000 TL olması gerekir. Ayrıca belirtilen sermayenin 25 TL ve katları olması zorunludur.